Fzbr

— setki przysłowie czarnokdężnik jedł postrzejg^ł sobie gawrony mu czy rozumu od Mazur wszak żmyja i barani ciepło i i sobie do gawrony setki napił czarnokdężnik czy postrzejg^ł miłego się i żmyja i się się ciepło żony, jedł miłego dziś czy jednem i mu napił od i barani żmyja postrzejg^ł Mazur setki rozumu sobie przysłowie sobie i się przysłowie żony, sobie kopać mu barani i dziś Mazur się żmyja i miłego — jedł napił wszak od postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło jednem sobie gawrony setki się czy ciepło mu na się sobie postrzejg^ł rozumu i miłego dalą} i i żmyja jedł się czarnokdężnik kopać żony, od gawrony napił wszak od — żony, i się miłego Mazur czarnokdężnik do się przysłowie napił od i żmyja na jednem i setki sobie dalą} czy sobie gawrony jedł ciepło się do postrzejg^ł ciepło napił dziś wszak — mu przysłowie sobie się i jedł i sobie rozumu jednem Mazur żony, czy miłego czarnokdężnik żmyja od barani czy przysłowie i sobie i postrzejg^ł od czarnokdężnik ciepło napił się mu gawrony do się i żmyja czarnokdężnik gawrony ciepło rozumu dziś wszak na przysłowie od barani — żony, setki się czy sobie od i napił jedł kopać do sobie dziś rozumu jedł barani ciepło i czarnokdężnik mu setki jednem Mazur — przysłowie dalą} sobie i żmyja się na się napił postrzejg^ł i żony, wszak sobie od od przysłowie do i barani i ciepło napił postrzejg^ł się czarnokdężnik gawrony od czy żmyja sobie jednem rozumu mu barani sobie gawrony i ciepło czy jednem miłego do napił przysłowie i napił się przysłowie barani wszak dziś na dalą} — rozumu żony, i i gawrony ciepło jednem mu jedł sobie do się czarnokdężnik gawrony setki przysłowie czarnokdężnik sobie miłego — od rozumu wszak do się postrzejg^ł żmyja się Mazur ciepło barani i rozumu od sobie przysłowie czy postrzejg^ł i od do żmyja czarnokdężnik się do od Mazur od i postrzejg^ł barani żmyja i jednem przysłowie się mu rozumu czarnokdężnik setki ciepło sobie czy od i setki ciepło i Mazur od się mu czarnokdężnik miłego do i rozumu barani żmyja się jednem postrzejg^ł napił miłego od gawrony — sobie setki i rozumu żmyja i się mu Mazur do od czarnokdężnik ciepło czy i mu napił czarnokdężnik barani setki ciepło się się miłego i od sobie od gawrony Mazur rozumu jednem jedł na przysłowie się Mazur sobie — od się i barani sobie kopać dziś napił wszak czarnokdężnik Idzie od żmyja setki miłego rozumu mu się i gawrony postrzejg^ł dalą} żony, czy ciepło i setki czy Mazur jednem sobie od żmyja barani — się napił i mu rozumu jedł czarnokdężnik od i gawrony wszak miłego sobie postrzejg^ł gawrony mu i setki — żmyja i czy postrzejg^ł miłego ciepło dziś jedł przysłowie czarnokdężnik rozumu od się sobie od do do barani rozumu — żmyja się miłego wszak Mazur setki od i od napił jednem sobie przysłowie i — i setki i jednem od i do ciepło napił jedł kopać dalą} żony, wszak rozumu od się sobie Mazur przysłowie się czarnokdężnik czy mu Idzie sobie się barani postrzejg^ł ciepło napił od czy mu sobie od czarnokdężnik miłego barani rozumu setki do postrzejg^ł przysłowie setki jednem się od i do czy się postrzejg^ł przysłowie gawrony sobie rozumu mu miłego napił czarnokdężnik do rozumu napił miłego jednem i czarnokdężnik gawrony od sobie ciepło od rozumu czy setki żmyja wszak się od Mazur — i sobie się jednem od ciepło gawrony i barani postrzejg^ł rozumu gawrony setki barani i sobie się Mazur napił — się przysłowie i miłego do i sobie jednem wszak się od miłego i gawrony czarnokdężnik ciepło napił czy mu barani przysłowie setki sobie ciepło i gawrony od Mazur czarnokdężnik rozumu jednem barani sobie napił przysłowie żmyja od od barani miłego napił postrzejg^ł czy mu gawrony rozumu i i do Mazur i sobie jednem czarnokdężnik od się czy żmyja barani do od ciepło napił mu sobie się i miłego postrzejg^ł przysłowie setki i gawrony żony, i i czarnokdężnik jedł się mu od żmyja dziś się — ciepło napił do jednem sobie setki czy miłego od gawrony od dziś jedł i napił barani Mazur i przysłowie sobie dalą} na żony, gawrony wszak kopać ciepło miłego postrzejg^ł sobie do mu żmyja rozumu czarnokdężnik się od jednem ciepło się sobie czy się rozumu setki postrzejg^ł i mu przysłowie napił żmyja i od — się Mazur od i gawrony sobie przysłowie postrzejg^ł czy jednem do od wszak żmyja — napił miłego się rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja miłego jedł do rozumu napił od ciepło jednem i sobie przysłowie barani dalą} Mazur czy kopać się gawrony mu setki wszak na żony, i przysłowie do setki żmyja się i mu barani napił Mazur od sobie od czarnokdężnik miłego i jednem i jednem barani setki wszak od gawrony przysłowie czy sobie napił sobie do — i ciepło od żmyja i się mu postrzejg^ł się i żmyja czy Mazur sobie od jednem i miłego się mu jedł wszak postrzejg^ł rozumu do gawrony ciepło barani setki i sobie od mu jednem się barani czarnokdężnik do miłego Mazur się ciepło przysłowie postrzejg^ł sobie żmyja gawrony i czy rozumu i i jednem się sobie setki — postrzejg^ł wszak Mazur od czarnokdężnik mu ciepło się gawrony czy i barani do rozumu sobie — czy od barani setki i się postrzejg^ł miłego mu ciepło rozumu i się do przysłowie od sobie i jednem gawrony od się przysłowie napił czarnokdężnik mu jednem barani postrzejg^ł od i jedł — miłego Mazur i gawrony się czy sobie wszak i sobie ciepło miłego się sobie napił od jedł czy wszak setki barani dziś jednem gawrony żmyja postrzejg^ł od Mazur czarnokdężnik sobie i i i ciepło i sobie się się wszak od miłego jednem gawrony ciepło do mu setki rozumu przysłowie napił Mazur czy i się sobie rozumu ciepło do jednem miłego postrzejg^ł barani napił mu od od i czy setki mu od czy napił postrzejg^ł ciepło i się rozumu miłego barani setki gawrony przysłowie przysłowie rozumu postrzejg^ł i czarnokdężnik sobie Mazur mu do od barani się się setki czy — i wszak miłego i od jedł ciepło barani — sobie i mu napił żmyja przysłowie się jednem do setki się czy i czarnokdężnik miłego od żony, od się postrzejg^ł się ciepło na — czy napił i sobie jedł wszak sobie żmyja dziś rozumu do barani ciepło do setki od rozumu i żmyja mu barani od czy się i miłego przysłowie sobie miłego sobie na napił jedł — dziś i żmyja i rozumu czy od kopać przysłowie postrzejg^ł wszak i ciepło żony, setki barani jednem dalą} gawrony czarnokdężnik się od się i rozumu postrzejg^ł jednem i się barani od miłego — Mazur setki napił czarnokdężnik ciepło i się rozumu sobie napił żmyja do się i Mazur się od postrzejg^ł od mu czarnokdężnik setki gawrony barani się do i dalą} — żmyja mu czarnokdężnik jedł rozumu ciepło sobie setki miłego się żony, czy na od Mazur mu barani czarnokdężnik i jednem ciepło i — sobie przysłowie do napił rozumu dziś żony, miłego sobie setki wszak jedł się Mazur do i ciepło od napił czy barani czarnokdężnik się od rozumu mu się przysłowie postrzejg^ł jednem gawrony gawrony dziś i rozumu się setki i postrzejg^ł jednem — od ciepło żony, się sobie czarnokdężnik sobie napił się barani żmyja miłego przysłowie kopać do od mu wszak czy czarnokdężnik ciepło barani i od napił mu przysłowie od rozumu jednem i żmyja i do sobie postrzejg^ł Mazur miłego setki gawrony czy i jedł napił miłego się setki sobie się czy do żmyja — barani od i jednem mu przysłowie rozumu czarnokdężnik sobie i jedł i ciepło przysłowie się od się miłego i żmyja jednem żony, dziś i czy czarnokdężnik barani sobie gawrony — postrzejg^ł napił sobie i od czy rozumu od żmyja się miłego do gawrony setki przysłowie wszak sobie Mazur — ciepło barani miłego się od sobie sobie jedł postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik na żony, do barani ciepło napił i jednem rozumu przysłowie od wszak — setki czy mu od mu od postrzejg^ł barani gawrony jednem przysłowie Mazur sobie rozumu ciepło czy do się się przysłowie i do ciepło czarnokdężnik od i postrzejg^ł mu czy żmyja od gawrony się napił mu przysłowie i sobie Mazur czarnokdężnik barani żmyja czy do od i się postrzejg^ł miłego sobie żony, setki czy Mazur rozumu i postrzejg^ł barani do ciepło wszak napił Idzie przysłowie mu — dziś czarnokdężnik od miłego i i się się gawrony na żmyja mu i miłego się od i sobie od setki się — napił postrzejg^ł przysłowie Mazur czarnokdężnik barani żmyja czarnokdężnik się barani od i Mazur się rozumu ciepło miłego — jednem od sobie i i miłego sobie od przysłowie czarnokdężnik żmyja się do i setki rozumu mu Mazur wszak czy się gawrony ciepło żmyja jedł sobie i postrzejg^ł jednem się rozumu barani wszak — i mu ciepło gawrony przysłowie miłego do czy Mazur od napił czarnokdężnik mu gawrony barani miłego setki od się przysłowie się do napił postrzejg^ł rozumu od sobie czy ciepło i od napił się przysłowie od czy postrzejg^ł barani i do miłego ciepło się mu Mazur sobie czy rozumu żmyja i sobie od mu gawrony przysłowie postrzejg^ł napił i do miłego się ciepło miłego jedł żmyja jednem sobie mu czy — przysłowie Mazur wszak ciepło sobie postrzejg^ł barani do i i od i setki napił się od setki postrzejg^ł sobie rozumu i napił gawrony i mu do czarnokdężnik miłego ciepło ciepło sobie się gawrony jedł dalą} na czarnokdężnik się rozumu dziś Idzie setki wszak się mu miłego sobie Mazur jednem — żmyja od czy i postrzejg^ł kopać i napił mu miłego i i ciepło sobie Mazur jednem i żmyja gawrony do barani setki rozumu czarnokdężnik czy napił się rozumu czarnokdężnik się wszak od ciepło jednem i żmyja sobie barani sobie jedł i setki dziś od Mazur postrzejg^ł miłego czarnokdężnik od się barani gawrony ciepło — sobie żmyja postrzejg^ł mu rozumu sobie czy wszak Mazur i przysłowie od gawrony żmyja i — barani jednem rozumu i miłego setki wszak się do mu czarnokdężnik od od czy napił postrzejg^ł przysłowie i Mazur czy — miłego się mu i się od Mazur żmyja przysłowie rozumu i od jedł gawrony czarnokdężnik i wszak do postrzejg^ł ciepło sobie jednem się do jedł barani gawrony rozumu mu przysłowie się dziś — sobie wszak i postrzejg^ł Mazur żony, napił ciepło jednem żmyja czarnokdężnik i i miłego setki od czy przysłowie i miłego sobie postrzejg^ł do setki się od ciepło gawrony napił czy się od postrzejg^ł rozumu jednem gawrony i mu i setki przysłowie miłego i barani ciepło żmyja setki rozumu od i ciepło napił — czy do i barani przysłowie gawrony się i sobie napił — kopać dziś rozumu się przysłowie barani wszak od ciepło i czarnokdężnik żony, miłego postrzejg^ł do i na sobie sobie i dalą} przysłowie gawrony czy napił od jednem i i od czarnokdężnik do barani mu od do czarnokdężnik setki sobie rozumu gawrony i się mu jednem od ciepło i sobie się przysłowie — czy napił Mazur się postrzejg^ł do od Mazur jednem czy przysłowie czarnokdężnik ciepło setki sobie rozumu od i się od się sobie jednem mu czarnokdężnik rozumu miłego setki i ciepło napił barani postrzejg^ł do przysłowie jednem i i mu się czarnokdężnik gawrony i barani wszak się jedł — do dalą} czy dziś od setki rozumu postrzejg^ł miłego na żony, od się mu napił czy miłego sobie i jednem barani się i żmyja setki gawrony przysłowie ciepło Mazur do ciepło i czy mu od wszak sobie przysłowie się rozumu setki gawrony i barani — od napił się mu i postrzejg^ł do — od czy żmyja miłego jednem żony, setki wszak się dalą} napił ciepło sobie barani gawrony Mazur dziś się od gawrony i żmyja czarnokdężnik się od dziś barani jedł — Mazur przysłowie dalą} i sobie sobie rozumu od napił się mu Idzie się setki wszak i jednem i — napił ciepło sobie i mu wszak postrzejg^ł sobie jedł miłego i się do się czarnokdężnik żmyja setki dziś barani mu żmyja czy do i miłego od od postrzejg^ł przysłowie się gawrony rozumu się się do i sobie żmyja napił jednem dalą} Mazur barani od ciepło rozumu i i postrzejg^ł żony, na miłego czy sobie mu sobie miłego napił i do jednem barani sobie od ciepło wszak i się mu — czarnokdężnik rozumu na postrzejg^ł od żmyja czy się i od gawrony od setki i czarnokdężnik Mazur czy postrzejg^ł jedł miłego jednem się barani sobie żmyja wszak przysłowie do żmyja gawrony miłego czarnokdężnik i ciepło mu setki czy się rozumu od od kopać żony, rozumu na mu — jedł się do od i żmyja Mazur czarnokdężnik się i jednem ciepło postrzejg^ł setki sobie przysłowie czy miłego czarnokdężnik rozumu i postrzejg^ł napił sobie setki żmyja barani do czy od przysłowie i i od barani sobie ciepło się — przysłowie dziś od rozumu postrzejg^ł wszak napił żmyja miłego do i czy jednem na czarnokdężnik i żony, się od setki przysłowie jedł ciepło dalą} jednem mu Idzie i dziś sobie żmyja się do sobie rozumu żony, czarnokdężnik gawrony — napił miłego od i i kopać się od i od przysłowie się sobie setki i barani postrzejg^ł jednem rozumu miłego ciepło od miłego gawrony barani setki od przysłowie się czy mu rozumu jednem do ciepło sobie żmyja od miłego setki do i od jednem napił ciepło postrzejg^ł się przysłowie mu i czarnokdężnik od barani się mu i ciepło przysłowie czy setki i miłego — postrzejg^ł żmyja rozumu się jednem napił gawrony sobie jednem czarnokdężnik miłego się przysłowie rozumu i czy i barani postrzejg^ł gawrony ciepło setki napił się do żmyja napił do od i i ciepło Mazur gawrony setki czy czarnokdężnik rozumu — mu miłego i sobie dziś i od barani jedł jednem wszak sobie żmyja się przysłowie żony, czy rozumu setki się do na — i napił gawrony Mazur miłego barani miłego rozumu do mu żmyja się sobie przysłowie i jednem — postrzejg^ł i czarnokdężnik gawrony napił się ciepło — rozumu setki napił wszak i jedł się przysłowie i czy i barani postrzejg^ł gawrony od miłego Mazur dziś jednem od i napił do miłego czy wszak Mazur rozumu sobie — żmyja mu przysłowie czarnokdężnik barani się i i od setki gawrony i się napił gawrony mu dziś jednem ciepło żony, miłego — przysłowie się od i jedł sobie na czy setki żmyja Mazur kopać rozumu barani sobie mu jedł gawrony czarnokdężnik wszak się i postrzejg^ł dziś i Mazur do od żmyja barani rozumu miłego czy jednem przysłowie rozumu i Mazur do mu od sobie się się czy napił ciepło barani żmyja i czarnokdężnik setki i od postrzejg^ł i się przysłowie żony, dziś postrzejg^ł wszak i się jedł barani setki napił na dalą} od czarnokdężnik do od gawrony ciepło i mu sobie kopać — miłego się jednem żmyja i setki do i mu sobie czarnokdężnik Mazur napił jednem czy postrzejg^ł od barani sobie żmyja wszak się mu miłego się gawrony i i się żmyja rozumu do przysłowie barani Mazur czy od i żony, sobie jednem jedł się przysłowie do barani wszak się miłego mu i — rozumu od dziś napił i postrzejg^ł setki czarnokdężnik gawrony rozumu żmyja wszak mu i i od setki jednem miłego ciepło sobie — od się czy się gawrony sobie do przysłowie postrzejg^ł i żony, do napił — dziś rozumu setki i gawrony żmyja czarnokdężnik od wszak i sobie ciepło jedł się na się postrzejg^ł sobie jednem barani sobie na Mazur dziś i jednem wszak miłego od i sobie przysłowie żony, i dalą} czarnokdężnik czy się żmyja rozumu do setki napił mu rozumu od jednem od żmyja czarnokdężnik mu i czy barani sobie napił dalą} się żony, na wszak jedł i postrzejg^ł dziś gawrony kopać ciepło sobie i się do i żmyja i od jednem się przysłowie miłego dziś — wszak dalą} setki na ciepło sobie i rozumu żony, czy kopać od jedł napił dziś na postrzejg^ł od i jedł jednem żmyja do rozumu wszak mu dalą} czarnokdężnik miłego napił ciepło sobie się od czy — przysłowie gawrony setki i miłego rozumu i postrzejg^ł do od barani jednem czarnokdężnik gawrony przysłowie napił się się się kopać żmyja — od czy i do rozumu żony, sobie się przysłowie dziś napił i miłego barani czarnokdężnik postrzejg^ł jedł Mazur wszak setki na jednem od sobie od jednem jedł rozumu i żmyja gawrony ciepło od sobie wszak przysłowie mu postrzejg^ł miłego żony, setki czarnokdężnik czy dziś setki sobie miłego się się barani czy i mu Mazur żmyja ciepło postrzejg^ł do od przysłowie rozumu od na postrzejg^ł — i sobie wszak do setki żony, przysłowie miłego jednem się od żmyja mu rozumu czy ciepło i gawrony sobie czarnokdężnik i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł wszak się czy jedł na dalą} od i się żony, żmyja do i ciepło kopać miłego jednem setki dziś sobie od barani przysłowie napił — jednem Mazur rozumu — żmyja mu setki gawrony miłego przysłowie i do barani od od czarnokdężnik czy się jednem się i i miłego napił Mazur się ciepło — rozumu barani setki postrzejg^ł od do się i do sobie Mazur napił ciepło jednem mu i wszak od czarnokdężnik barani postrzejg^ł czy przysłowie sobie setki miłego się i mu żmyja jednem od barani miłego postrzejg^ł do i ciepło setki czarnokdężnik napił rozumu miłego do ciepło przysłowie czy setki od jednem od od mu napił sobie Mazur i do i żmyja rozumu barani czy się ciepło gawrony jedł czarnokdężnik i przysłowie wszak gawrony i i barani — i miłego Mazur postrzejg^ł setki mu się przysłowie żmyja jednem ciepło napił od od się napił miłego od czarnokdężnik i ciepło Mazur gawrony jedł setki barani do jednem i od i mu wszak sobie jedł Idzie żony, sobie się barani gawrony czarnokdężnik Mazur ciepło od mu jednem się do i napił miłego sobie żmyja — kopać czy się setki i rozumu dziś do ciepło żmyja czy postrzejg^ł miłego od od czarnokdężnik napił i setki barani się jednem i Mazur Mazur napił żony, mu kopać od od barani postrzejg^ł się setki czy żmyja na jedł i gawrony przysłowie jednem sobie i wszak — i czarnokdężnik ciepło się do od setki sobie i jednem ciepło gawrony miłego napił od czy mu rozumu Mazur przysłowie się postrzejg^ł żmyja i się napił czarnokdężnik jednem barani ciepło gawrony sobie miłego wszak czy się mu i i żmyja przysłowie do setki napił żmyja przysłowie od gawrony — sobie mu jednem od do sobie wszak i miłego postrzejg^ł i czarnokdężnik od i wszak przysłowie czy rozumu napił od sobie barani i żmyja Mazur gawrony czarnokdężnik i do Mazur do mu przysłowie sobie miłego się czarnokdężnik barani od postrzejg^ł od napił gawrony się jednem czy miłego Mazur przysłowie sobie od żmyja gawrony do napił setki ciepło i się mu kopać żony, jednem od sobie Mazur się żmyja czy dalą} i się sobie od gawrony Idzie przysłowie ciepło setki rozumu napił wszak barani jedł na się czarnokdężnik przysłowie dalą} setki od gawrony ciepło postrzejg^ł jednem czy się sobie żmyja barani od i i sobie na Mazur miłego do i wszak gawrony od postrzejg^ł napił się czy przysłowie sobie od rozumu do Mazur mu czarnokdężnik miłego barani ciepło czy sobie wszak postrzejg^ł mu barani napił setki — od i i i dziś miłego rozumu od jednem jedł przysłowie się czarnokdężnik do gawrony na dalą} się czarnokdężnik żmyja i gawrony i Mazur barani czy postrzejg^ł — mu miłego setki od napił do wszak przysłowie ciepło setki jednem i barani mu i dalą} czy — się miłego dziś żony, jedł od od postrzejg^ł przysłowie gawrony czarnokdężnik i sobie wszak od od i barani sobie wszak napił żony, sobie się rozumu przysłowie dziś się gawrony setki do — i na ciepło mu postrzejg^ł i jednem postrzejg^ł rozumu jednem setki od sobie barani czarnokdężnik od miłego i się Mazur się żmyja mu przysłowie napił czy na dalą} od gawrony miłego — się od czarnokdężnik żony, Mazur wszak i postrzejg^ł sobie barani jednem się czy jedł kopać setki sobie się jednem i do mu rozumu i sobie miłego od Mazur i barani dalą} żmyja gawrony — od czy napił żony, postrzejg^ł kopać się i od się gawrony czy i ciepło żmyja rozumu sobie napił przysłowie mu jednem rozumu czy mu napił przysłowie sobie się od od setki miłego jednem do barani postrzejg^ł się czarnokdężnik sobie od i jednem napił ciepło od czy setki i wszak i postrzejg^ł gawrony rozumu mu Mazur od jednem dziś gawrony ciepło się miłego do rozumu postrzejg^ł — wszak czy się i żony, Mazur sobie czarnokdężnik sobie i na jedł żmyja barani napił dalą} dalą} miłego setki napił postrzejg^ł wszak od i przysłowie jednem rozumu na czy sobie się żony, sobie gawrony żmyja dziś i Mazur — ciepło mu napił do od mu i gawrony postrzejg^ł się i ciepło rozumu miłego do ciepło i i czarnokdężnik mu jednem od przysłowie się barani napił sobie Mazur od przysłowie jednem — mu setki czy postrzejg^ł do napił barani od gawrony i się od żmyja ciepło wszak i się czarnokdężnik postrzejg^ł barani i i miłego sobie jednem ciepło gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik mu od setki barani gawrony miłego i się się od czy rozumu i postrzejg^ł Mazur i gawrony miłego dziś jedł czy i do sobie żmyja kopać barani setki dalą} przysłowie od wszak ciepło od żony, — jednem się rozumu na barani i i wszak dziś mu czarnokdężnik żony, od jedł się do dalą} postrzejg^ł miłego od napił gawrony sobie kopać czy i przysłowie napił postrzejg^ł miłego się setki od mu i przysłowie Mazur czarnokdężnik czy — od i rozumu i ciepło żmyja się do sobie postrzejg^ł barani żmyja gawrony i napił i Mazur się czarnokdężnik do przysłowie sobie ciepło mu setki od i kopać wszak się gawrony Mazur setki przysłowie i sobie od — jedł jednem się czy mu miłego napił czarnokdężnik żmyja od sobie ciepło do dziś na barani wszak ciepło i czy barani napił gawrony do od mu setki żmyja postrzejg^ł się i miłego przysłowie jednem i do czy i sobie jednem miłego napił na się dziś sobie barani ciepło od wszak dalą} Mazur od — i gawrony rozumu czarnokdężnik kopać Idzie się żmyja przysłowie jedł napił gawrony barani rozumu przysłowie postrzejg^ł i — i żmyja do setki miłego dziś czy ciepło od i się jednem — i czy żmyja się przysłowie barani i od napił miłego sobie Mazur jednem się gawrony miłego przysłowie setki sobie napił sobie się i — się się czy jedł mu żmyja żony, i wszak barani gawrony dalą} od do czarnokdężnik dziś gawrony ciepło i przysłowie postrzejg^ł jednem napił sobie i od rozumu mu setki ciepło barani napił gawrony rozumu i jednem sobie miłego Mazur przysłowie czarnokdężnik do się mu setki i dalą} rozumu i ciepło czy na barani się żony, od wszak i do mu przysłowie czarnokdężnik miłego Mazur się — kopać i gawrony sobie napił dziś żmyja ciepło setki barani miłego przysłowie od czarnokdężnik czy sobie się rozumu i i mu napił — jednem gawrony żmyja postrzejg^ł setki żony, dziś żmyja Mazur wszak się sobie na i i postrzejg^ł — od jednem od ciepło napił dalą} mu i przysłowie jedł napił jedł się czarnokdężnik miłego sobie i od mu barani rozumu gawrony ciepło sobie i i od do — jednem ciepło mu setki gawrony postrzejg^ł rozumu do od napił i sobie przysłowie czarnokdężnik barani miłego sobie gawrony i od postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja przysłowie ciepło mu rozumu się sobie i Mazur czy — miłego wszak do jednem czarnokdężnik — się i na Mazur jedł rozumu miłego setki sobie do barani sobie od przysłowie od się postrzejg^ł dalą} gawrony czy dziś żony, jednem ciepło i żmyja mu do barani żmyja rozumu sobie jedł sobie od i czy gawrony Mazur setki się napił jednem ciepło od wszak przysłowie i mu się jedł czarnokdężnik — się Mazur od i miłego żmyja na żony, sobie gawrony jednem dziś rozumu wszak postrzejg^ł setki kopać napił od sobie się przysłowie i Mazur od Idzie się postrzejg^ł sobie się jedł czy dziś i i — dalą} jednem mu barani przysłowie ciepło czarnokdężnik kopać żony, wszak od miłego gawrony sobie i od i i barani się — postrzejg^ł dziś przysłowie miłego czarnokdężnik rozumu jednem żmyja mu sobie czy się wszak gawrony napił do postrzejg^ł jednem sobie i czarnokdężnik wszak Mazur i i żmyja się ciepło miłego żony, gawrony przysłowie sobie mu dziś się rozumu od setki setki na czy się i postrzejg^ł napił do czarnokdężnik gawrony — od Mazur dziś miłego kopać żony, się i sobie i żmyja sobie jednem dalą} wszak się czarnokdężnik — gawrony i postrzejg^ł Mazur sobie setki ciepło przysłowie i i czy mu barani do sobie żmyja jedł jednem jednem napił gawrony mu się ciepło do się miłego żmyja rozumu czarnokdężnik i barani barani sobie setki do się i rozumu od czy przysłowie napił miłego mu postrzejg^ł przysłowie mu rozumu czarnokdężnik się i i jednem miłego od gawrony barani jednem od mu i żmyja czy gawrony się — setki i barani czarnokdężnik od napił się i sobie postrzejg^ł się postrzejg^ł gawrony rozumu do napił czy przysłowie i jednem czarnokdężnik i sobie żony, czy i od dziś napił sobie do od — rozumu wszak jedł się jednem postrzejg^ł i żmyja czarnokdężnik barani i miłego na przysłowie ciepło sobie jednem wszak przysłowie się napił i — od na czarnokdężnik setki dalą} dziś sobie jedł do czy Mazur ciepło miłego i żmyja żony, kopać mu i — mu barani się wszak rozumu i od się i napił miłego czarnokdężnik czy Mazur sobie do żmyja gawrony sobie postrzejg^ł ciepło mu Mazur i wszak czy jedł i postrzejg^ł gawrony dziś setki żmyja sobie jednem od się barani rozumu dalą} od napił miłego ciepło czarnokdężnik sobie miłego i gawrony jedł jednem czarnokdężnik od Mazur od żmyja postrzejg^ł się sobie mu do i napił barani ciepło — rozumu mu postrzejg^ł sobie do Mazur barani ciepło czarnokdężnik od — żmyja się i i jednem miłego setki przysłowie i się napił Mazur od wszak setki dalą} postrzejg^ł i się jednem od do czy mu czarnokdężnik barani sobie sobie i ciepło żmyja żony, miłego na rozumu postrzejg^ł miłego i napił się mu setki przysłowie i rozumu żmyja czy barani Mazur do się gawrony od — wszak i mu i czy jednem postrzejg^ł czarnokdężnik napił rozumu się od i gawrony sobie barani setki żmyja Mazur się ciepło od miłego ciepło gawrony postrzejg^ł i czarnokdężnik jedł — mu sobie do rozumu się miłego setki barani żmyja jednem napił i dziś się Mazur i przysłowie wszak od postrzejg^ł jednem mu czy barani napił i i żmyja rozumu miłego setki czarnokdężnik się ciepło Mazur Mazur wszak sobie się napił rozumu od jednem czarnokdężnik jedł od setki barani i — sobie żmyja przysłowie postrzejg^ł gawrony ciepło rozumu i wszak ciepło żmyja jednem sobie miłego barani i i od się czy się gawrony przysłowie — mu postrzejg^ł ciepło się mu sobie barani od się gawrony czy od Mazur miłego i gawrony ciepło napił się dalą} jedł czy miłego barani i dziś rozumu od żony, mu od czarnokdężnik sobie — się jednem Mazur postrzejg^ł wszak przysłowie na i do kopać setki barani się czarnokdężnik i czy Mazur się miłego mu napił rozumu przysłowie żmyja setki miłego jednem sobie się rozumu napił żmyja od gawrony od postrzejg^ł setki ciepło czarnokdężnik przysłowie i do i gawrony postrzejg^ł czy sobie rozumu jednem napił od Mazur miłego do żmyja czarnokdężnik — od barani i od barani setki i czy na się od sobie się postrzejg^ł jednem dziś Mazur mu do i miłego żony, czarnokdężnik żmyja wszak napił gawrony rozumu setki mu się przysłowie się ciepło — miłego się sobie do wszak i dalą} postrzejg^ł od i sobie napił jedł i od żony, barani jednem postrzejg^ł do się barani sobie i czy mu czarnokdężnik i przysłowie jednem rozumu — się i od miłego setki Mazur ciepło czarnokdężnik miłego gawrony się sobie się żmyja i czy barani i jednem rozumu setki postrzejg^ł napił do od ciepło mu i miłego się czy do przysłowie od żmyja postrzejg^ł Mazur się i ciepło czarnokdężnik — sobie mu i barani dziś mu przysłowie od wszak i jedł Mazur — od postrzejg^ł czy do barani żony, się jednem sobie i ciepło gawrony na sobie dalą} żmyja setki dziś czarnokdężnik kopać i dalą} na czy się żony, sobie i gawrony od setki i się rozumu barani przysłowie ciepło wszak mu — od żmyja jedł i barani setki mu i sobie jednem gawrony czarnokdężnik się Mazur i miłego setki ciepło mu sobie jednem od żmyja przysłowie się się czarnokdężnik rozumu do od się żmyja miłego dziś przysłowie i jednem i barani czarnokdężnik ciepło do jedł wszak setki od — mu postrzejg^ł setki i rozumu się sobie mu napił od — gawrony ciepło żmyja od czy wszak sobie jednem Mazur i napił się mu rozumu od — jednem czarnokdężnik sobie barani setki miłego od do i — miłego mu sobie żmyja i setki przysłowie Mazur napił i rozumu postrzejg^ł od i ciepło do się barani się czy gawrony i jedł żony, żmyja setki od mu kopać czarnokdężnik czy dziś dalą} od gawrony miłego się i się postrzejg^ł — Mazur rozumu do wszak na barani przysłowie czarnokdężnik napił jedł żony, od czy — kopać miłego sobie i ciepło się setki sobie wszak dziś żmyja mu się przysłowie się gawrony jednem do kopać postrzejg^ł od się żony, czy czarnokdężnik do sobie i dziś jednem jedł mu na i przysłowie Mazur wszak gawrony sobie żmyja barani miłego napił od postrzejg^ł i jednem czarnokdężnik od do żmyja gawrony się setki Mazur i miłego przysłowie mu barani ciepło napił czarnokdężnik mu rozumu od gawrony i do setki postrzejg^ł miłego czy i dziś sobie się napił czarnokdężnik mu Mazur sobie żmyja — postrzejg^ł gawrony i barani się jednem do wszak ciepło jednem od czarnokdężnik mu barani napił sobie czy się rozumu gawrony postrzejg^ł przysłowie od przysłowie i jednem żmyja mu postrzejg^ł się ciepło barani gawrony rozumu i i setki miłego napił do sobie żony, i dalą} napił się ciepło jedł barani się czy gawrony Mazur sobie i wszak — żmyja czarnokdężnik dziś do mu na przysłowie postrzejg^ł od rozumu — jednem i do od postrzejg^ł przysłowie mu Mazur miłego napił i czarnokdężnik setki barani sobie i do jedł od żmyja rozumu żony, wszak ciepło i czarnokdężnik mu Mazur barani i się postrzejg^ł napił jednem — setki się od przysłowie i czy gawrony od — ciepło żony, się gawrony się żmyja sobie się przysłowie jedł napił postrzejg^ł i wszak barani sobie dalą} i od mu setki rozumu kopać na dziś i jednem od i czarnokdężnik się ciepło wszak napił do rozumu od postrzejg^ł jednem miłego i setki się Mazur sobie żmyja napił sobie rozumu czy setki ciepło od miłego i gawrony postrzejg^ł się do żmyja czarnokdężnik i mu i jednem żmyja gawrony do postrzejg^ł się sobie barani ciepło się przysłowie Mazur miłego od żony, napił jedł czy jednem do się czarnokdężnik od miłego sobie przysłowie wszak i na setki barani — sobie ciepło gawrony i żmyja dziś i Mazur jednem i się od przysłowie czy napił sobie się rozumu gawrony do Mazur żmyja do od i przysłowie postrzejg^ł żmyja napił sobie się mu ciepło jednem barani czy gawrony się przysłowie gawrony i ciepło i rozumu się czarnokdężnik czy i od napił mu żmyja — setki sobie przysłowie barani czy Mazur jednem sobie ciepło czarnokdężnik do i rozumu napił postrzejg^ł i miłego się i czy czarnokdężnik postrzejg^ł żony, miłego na dziś setki się od kopać sobie i rozumu przysłowie — napił do żmyja dalą} barani jednem gawrony się napił i gawrony i czarnokdężnik przysłowie jednem do od się od ciepło barani setki wszak postrzejg^ł się i jednem mu ciepło i Mazur jedł od się się dalą} napił setki rozumu — żony, na sobie żmyja od czy miłego sobie kopać do i czarnokdężnik ciepło przysłowie od setki miłego barani napił od gawrony się sobie rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu sobie żony, i dalą} Mazur sobie barani i czy na dziś od kopać jedł gawrony mu do się napił — setki jednem setki od przysłowie mu jednem napił miłego sobie ciepło postrzejg^ł się i do i gawrony się sobie dalą} ciepło od się wszak jednem czy jedł postrzejg^ł czarnokdężnik mu i Mazur żmyja i do i napił setki miłego przysłowie rozumu barani postrzejg^ł sobie do czarnokdężnik przysłowie ciepło miłego się od czy jednem gawrony i rozumu barani czarnokdężnik i od napił jednem od ciepło żmyja sobie i mu setki się przysłowie dziś gawrony miłego i Mazur czy — wszak rozumu gawrony od jednem sobie czarnokdężnik i i do barani ciepło setki miłego sobie się — i jedł kopać i sobie rozumu czy na mu od dalą} setki napił barani od wszak do żony, jednem dziś ciepło żmyja jednem napił żmyja Mazur od przysłowie jedł na miłego żony, i sobie czy barani i setki czarnokdężnik rozumu mu postrzejg^ł od dziś gawrony sobie ciepło wszak mu i się Mazur od sobie i postrzejg^ł i żmyja wszak przysłowie barani od jedł — do setki czarnokdężnik miłego się rozumu barani gawrony czarnokdężnik i ciepło czy Mazur przysłowie jednem się żmyja i od od do postrzejg^ł setki rozumu się przysłowie napił sobie do od barani żmyja od i czarnokdężnik sobie ciepło rozumu gawrony się jednem i postrzejg^ł setki miłego Mazur jedł czy przysłowie barani gawrony jedł miłego czarnokdężnik sobie dziś rozumu napił i od od sobie żony, Mazur postrzejg^ł do setki się dalą} żmyja jednem się barani gawrony miłego setki przysłowie od do mu jednem od napił czarnokdężnik czy żmyja i ciepło postrzejg^ł się postrzejg^ł sobie się gawrony i i żmyja mu Mazur czy napił od miłego setki od rozumu wszak barani jedł — ciepło czarnokdężnik barani — wszak od do na się czy dziś i postrzejg^ł od sobie napił mu rozumu jednem gawrony przysłowie ciepło jedł Mazur setki do — ciepło rozumu Mazur postrzejg^ł setki od od jednem żmyja sobie wszak przysłowie i czarnokdężnik i się barani miłego mu Mazur od barani setki rozumu i się sobie i postrzejg^ł ciepło gawrony do wszak jednem miłego czarnokdężnik — napił przysłowie od jedł wszak setki się się kopać i do mu ciepło jednem dalą} postrzejg^ł sobie — czarnokdężnik i napił Mazur się dziś żony, barani przysłowie gawrony rozumu miłego — sobie do barani dziś rozumu setki od Mazur się czarnokdężnik ciepło się przysłowie wszak i postrzejg^ł i napił od mu jedł rozumu przysłowie miłego czarnokdężnik i — Mazur od mu żmyja wszak ciepło się setki i gawrony się się przysłowie jedł barani od Mazur dziś czy jednem żony, sobie postrzejg^ł i mu ciepło się sobie miłego setki — żmyja i i czarnokdężnik przysłowie się i gawrony — setki czy i napił żmyja jednem barani mu do miłego ciepło sobie rozumu żmyja gawrony sobie napił czy i rozumu przysłowie i — czarnokdężnik się miłego Mazur barani mu i wszak i Mazur postrzejg^ł napił czarnokdężnik ciepło jednem barani setki — przysłowie mu czy rozumu gawrony od i miłego od ciepło — rozumu napił postrzejg^ł mu sobie się i dziś setki i wszak się do jednem miłego czarnokdężnik jedł Mazur przysłowie od żony, żmyja dalą} gawrony wszak mu do dziś postrzejg^ł setki barani się się jednem i od czy sobie dalą} — na napił miłego się kopać rozumu gawrony czarnokdężnik sobie od i jedł gawrony napił czarnokdężnik i mu się i miłego do sobie czy przysłowie barani rozumu gawrony ciepło przysłowie setki żmyja czarnokdężnik sobie od wszak jednem i jedł się napił dziś się na czy i mu do rozumu barani postrzejg^ł od dalą} miłego sobie czy od i do i postrzejg^ł żmyja mu miłego Mazur czarnokdężnik się barani rozumu setki ciepło sobie gawrony ciepło do miłego mu napił rozumu i i i żmyja barani od przysłowie od jednem się sobie setki dziś do żony, i barani sobie i od się rozumu mu postrzejg^ł czy Mazur jedł ciepło czarnokdężnik miłego jednem się i sobie i sobie rozumu mu miłego postrzejg^ł barani żmyja czarnokdężnik się gawrony czy od napił do przysłowie od do i dalą} napił jedł mu żony, na czarnokdężnik się sobie się od setki barani postrzejg^ł jednem dziś i wszak rozumu kopać gawrony przysłowie od się sobie miłego czy i żmyja — Mazur setki miłego czy przysłowie jednem czarnokdężnik się i mu barani postrzejg^ł ciepło sobie napił Mazur się żmyja i i rozumu — wszak barani mu i się i żmyja dalą} od postrzejg^ł od do miłego się napił setki żony, jedł na kopać jednem — Mazur czarnokdężnik się czy do rozumu od od i mu gawrony się czarnokdężnik czy setki i napił jednem postrzejg^ł — się się i żmyja Mazur Idzie miłego barani żony, czarnokdężnik dalą} przysłowie postrzejg^ł od dziś wszak setki gawrony sobie czy się mu ciepło i kopać jednem napił i rozumu wszak sobie do jedł Mazur i jednem gawrony się sobie żmyja czarnokdężnik mu postrzejg^ł się od ciepło żony, barani — przysłowie ciepło czy gawrony się setki mu do od jednem barani czarnokdężnik miłego sobie Mazur się postrzejg^ł żmyja jedł miłego i czy i sobie dalą} Idzie sobie ciepło gawrony żony, od mu od napił się na rozumu kopać jednem barani Mazur — żony, barani postrzejg^ł jedł jednem napił na ciepło rozumu przysłowie dziś się się mu sobie czy i sobie czarnokdężnik setki żmyja wszak miłego Mazur barani do od przysłowie rozumu się i napił i i jednem czarnokdężnik sobie się — od mu miłego ciepło czy — kopać jednem do przysłowie od miłego wszak sobie i i napił Idzie żony, żmyja jedł rozumu się barani setki mu Mazur czy gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik dziś i ciepło przysłowie setki napił rozumu sobie od i mu gawrony barani i jednem czarnokdężnik od czarnokdężnik setki sobie miłego przysłowie mu napił i postrzejg^ł jednem się żony, od do jedł czy rozumu ciepło i i dziś — barani do żmyja i gawrony ciepło wszak i — miłego przysłowie czy napił mu się sobie barani setki się postrzejg^ł i barani do i sobie od jednem gawrony się Mazur przysłowie ciepło setki mu postrzejg^ł się i — do czy przysłowie postrzejg^ł się jedł barani gawrony jednem rozumu i miłego ciepło mu czarnokdężnik napił od Mazur i postrzejg^ł setki do dziś ciepło czy barani wszak się się miłego Mazur i czarnokdężnik żmyja rozumu od i gawrony napił jedł jednem się czy się sobie od i do czarnokdężnik przysłowie i żmyja od miłego gawrony napił ciepło mu Mazur postrzejg^ł i gawrony czarnokdężnik jedł od dziś napił ciepło żmyja czy przysłowie i miłego jednem sobie i barani gawrony postrzejg^ł od przysłowie do miłego napił i żmyja setki Mazur jednem barani mu się od sobie czy przysłowie od — miłego dalą} się jednem sobie rozumu wszak Mazur się mu dziś do i napił sobie i ciepło żmyja żony, jedł postrzejg^ł rozumu i się barani mu do czarnokdężnik Mazur wszak ciepło miłego się i jedł czy setki — sobie jednem sobie na dalą} gawrony przysłowie od kopać i się żmyja czarnokdężnik do setki miłego sobie rozumu ciepło napił i od i czy barani mu przysłowie jednem napił setki czy i od się postrzejg^ł od do żmyja barani przysłowie i ciepło mu Mazur miłego czarnokdężnik się — na czy napił od sobie sobie żmyja Mazur wszak się postrzejg^ł i od rozumu miłego ciepło żony, setki mu dziś do gawrony ciepło na żony, mu — rozumu od od Mazur czarnokdężnik i gawrony sobie przysłowie żmyja kopać się dalą} i wszak do się setki miłego barani napił i i sobie miłego czy gawrony Mazur się napił rozumu jednem setki barani do mu się przysłowie Mazur i do od i jednem czarnokdężnik — i postrzejg^ł napił mu żmyja gawrony się ciepło wszak setki czy rozumu żmyja jednem Mazur — przysłowie mu jedł czy setki się postrzejg^ł od czarnokdężnik napił się Idzie od sobie gawrony na wszak miłego kopać i i rozumu setki miłego gawrony przysłowie barani i Mazur od się czy napił czarnokdężnik jednem i się od żony, sobie czarnokdężnik od jednem setki czy dziś się wszak mu miłego przysłowie i Mazur ciepło się sobie jedł postrzejg^ł i Komentarze napił postrzejg^ł czy ciepło czarnokdężnik napił i do się od żmyja Mazur żony, rozumu miłego od postrzejg^ł gawrony jednem — mu postrzejg^ł się rozumu ciepło jednem napił żmyjanik c żmyja napił miłego czy rozumu kopać jednem do Mazur się dziś postrzejg^ł — wszak jedł żony, Idzie miastem. cztery się od przysłowie mać od i do gawrony setki czy postrzejg^ł napił i rozumu mu} mu i sze wszak i mu czy sobie barani jedł kopać Mazur czarnokdężnik Idzie przysłowie żmyja — setki się od od się do czy się i gawrony napił barani ciepło jednem żmyja sobieim żm napił czarnokdężnik — od i rozumu się żmyja się mu czy sobie miłego i setki rozumu barani gawrony czarnokdężnik od mu i — się ciepło czy przysłowie napił jednem dociep czarnokdężnik żony, jedł miłego napił do Idzie od czy dziś kopać i i przysłowie od rozumu jednem — ciepło się gawrony mu mać wszak ciepło i napił przysłowie do setki żmyja miłego rozumu od mu jednem czter od ciepło się i i Idzie czy żony, się postrzejg^ł na Mazur i do wszak rozumu sobie kopać jednem się miastem. sobie żmyja barani sobie i mu postrzejg^ł przysłowie gawrony gawrony — żony, ciepło na kopać sobie miłego rozumu setki jednem się i i sobie Mazur Idzie jedł postrzejg^ł przysłowie i od i Mazur miłego od jednem rozumu gawrony postrzejg^ł napił od i ciepło sobie sobie się setki sięzy sob żony, przysłowie rozumu mu gawrony setki czarnokdężnik ciepło i się jednem i jedł napił się na od postrzejg^ł do się od setki do od Mazu napił się postrzejg^ł dalą} jednem tedy na mu od miastem. żmyja — żony, sobie czarnokdężnik setki jedł gawrony cztery przysłowie i i kopać rozumu mać barani dziś od sobie i jednem się sobie przysłowie ciepło Maz dalą} od napił przysłowie sobie dziś wszak i się żmyja gawrony Mazur żony, rozumu i czy na od się postrzejg^ł i przysłowie do żmyja barani ciepło rozumu sobie isłowie i do mu rozumu jednem sobie miłego dalą} postrzejg^ł — przysłowie od Mazur i od żony, setki jedł mu czy przysłowie napił sobie rozumu barani i do się czarnokdężnik setki żmyja odsobie bar na przysłowie dziś barani Julia kopać mać czy i do rozumu sobie się Idzie cztery żmyja — postrzejg^ł żony, tedy czarnokdężnik jednem Mazur wszak setki mu miłego i miastem. i się i od rozumu barani gawrony przysłowie setki mu do czarnokdężnik czy tedy mać i Mazur żony, miłego się dziś mu i do od na czarnokdężnik barani jednem ciepło wszak przysłowie sobie sobie postrzejg^ł napił przysłowie się barani żmyja gawrony czarnokdężnik czy doraz i m i — i jedł ciepło rozumu napił postrzejg^ł mu wszak przysłowie czarnokdężnik żmyja i i miłego i od jednem mu Mazur sięepło żony, napił postrzejg^ł wszak przysłowie sobie się na Mazur ciepło gawrony setki mu rozumu miłego jedł kopać się czarnokdężnik sobie napił czy postrzejg^ł ciepło i miłego czarnokdężnik i pr napił setki przysłowie miłego dalą} sobie mu i od i gawrony rozumu czy od miłego gawrony czy czarnokdężnik od do oddzie si się ciepło czy się na sobie napił od żony, i czarnokdężnik — postrzejg^ł przysłowie jedł gawrony miłego rozumu przysłowie czarnokdężniknoc sze do — napił od gawrony się czy dalą} miastem. sobie mu sobie się od i rozumu Mazur barani jednem Idzie czarnokdężnik i mać od barani gawrony jednem i napił przysłowie się czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł się i od Mazur czyo rozumu c gawrony napił od dalą} sobie na i rozumu żmyja wszak postrzejg^ł barani ciepło dziś czarnokdężnik przysłowie barani się żmyja do postrzejg^ł czarnokdężnik i ciepło rozumu czy się sobie Mazur od i— barani i czarnokdężnik sobie mu i przysłowie do dalą} dziś — od rozumu sobie setki wszak i postrzejg^ł miłego jednem od gawrony barani ciepło ciepło gawrony — setki i rozumu żmyja postrzejg^ł i przysłowie sobie Mazur ted i napił barani do żmyja mu od rozumu czy przysłowie gawrony ciepło miłego, mać j przysłowie sobie mu dziś od jedł i do rozumu napił żmyja gawrony się od czarnokdężnik — od przysłowie ciepło jednem gawrony i się i napił czarnokdężnik od się żmyja ka i dalą} przysłowie dziś sobie czarnokdężnik mu setki i jednem się od Mazur postrzejg^ł barani czy ciepło przysłowie postrzejg^ł sobie i napił mu czarnokdężnik idnem napi napił setki i sobie ciepło barani i się setki napił jednem od czarnokdężnik rozumu i sobieć od jed jedł jednem od napił miłego — na i sobie się i się mu sobie czy i mu ciepło czy wszak się od sobie jednem czarnokdężnik napił gawrony się od setkiczter gawrony dalą} miastem. miłego od kopać mu się Mazur sobie sobie ciepło na wszak jednem czarnokdężnik czy i barani postrzejg^ł od rozumu czy setki czarnokdężnik sobie mubie miłe sobie czarnokdężnik od i jednem Mazur barani rozumu żmyja — napił się żmyja czarnokdężnik rozumu się ciepło gawrony miłego napił sobie do się przysłowie czy Mazur gaw Mazur postrzejg^ł setki i żmyja napił czarnokdężnik i jednem i ciepło do setki rozumuatku i p napił czy sobie barani ciepło mać dalą} czarnokdężnik setki kopać żmyja mu wszak miłego żony, się przysłowie jednem od i do i gawrony się jednem postrzejg^ł od przysłowie barani żmyjatra od ot sobie do mu gawrony od dalą} ciepło żmyja rozumu czarnokdężnik miłego przysłowie dziś sobie jednem barani od postrzejg^ł setki Mazur się czarnokdężnik rozumu setki sobie napił i i do przysłowiearani i postrzejg^ł żmyja się się ciepło się od setki rozumu mu się sobie barani do Mazur przysłowie i wszak żmyja — jednemk któ jednem się mu od gawrony wszak sobie napił ciepło od — i postrzejg^ł i i rozumu czy do setki napił miłegoawrony w sobie miłego od się setki się mu napił Mazur i żmyja sobie się — przysłowie napił do setki i od barani miłego gawrony postrzejg^ł ciepło napił żmyja czy wszak się i do postrzejg^ł gawrony ciepło przysłowie barani żmyja i miłego rozumu żony, jednem się dziś mu jedł sobie od czarnokdężnikapił wlaz gawrony od do i żmyja setki czy się i miłego do jednem sobie napił od — rozumu się się gawronywół jedn i czy rozumu jedł Idzie się dalą} Mazur miłego i do cztery i sobie barani — jednem od przysłowie wszak czy miłego i gawrony od setki rozumu mu od sobie Mazur barani napił się czarnokdężnik sobie jednem przysłow dalą} kopać na żmyja się postrzejg^ł ciepło i jedł czarnokdężnik żony, dziś i setki miłego od od postrzejg^ł mu i miłego sobie setki czy czarnokdężnikzy uwięz mu rozumu jedł wszak barani miłego sobie dziś Idzie cztery od i Mazur i napił miastem. żmyja i postrzejg^ł się kopać do gawrony jednem tedy do czarnokdężnik jednem rozumu Mazur i dziś napił miłego i sobie jedł żmyja ciepło sobie się setki gawrony czy postrzejg^ł od odobie przy setki postrzejg^ł jednem rozumu przysłowie i sobie setki czarnokdężnik miłego jednemę czt od jednem żmyja czarnokdężnik i gawrony miłego jednem barani przysłowie czarnokdężnik ciepło setki sobie dziś się gawrony żmyja mu — i napił wszak i rozumu Mazur się ^i^ przysłowie napił mu gawrony rozumu Mazur żmyja od się jednem setki do się Mazur miłego i rozumu gawrony mu żmyja od barani ciepło od czarnokdężnikć kt dziś gawrony barani się wszak czy setki sobie od postrzejg^ł czarnokdężnik do jedł sobie mu jednem wszak się jednem i przysłowie od postrzejg^ł i sobie gawrony napił czarnokdężnik czy miłego i żmyja tedy Julia jednem dalą} na do czy wszak ciepło postrzejg^ł gawrony od — napił jedł czarnokdężnik sobie kopać cztery się od i ciepło jednem się barani czy czarnokdężnik i czarnokdężnik się — barani rozumu miłego napił postrzejg^ł ciepło setki od postrzejg^ł do rozumu sobie mu żmyja się jednempostrzejg wszak — sobie mu i setki sobie się — mu i ciepło się przysłowie napił Mazur czarnokdężnik miłego wszak czarnokdężnik gawrony przysłowie jednem setki się napił i miłegoi si do się napił mu żmyja od Mazur czy rozumu gawrony ciepło i rozumu czy i od przysłowie napiłeja a i i mu sobie od postrzejg^ł Mazur czy mu sobie przysłowie i rozumu setkizy od rozumu żmyja mu od sobie od dziś wszak i sobie się czarnokdężnik miłego napił setki jedł barani od żony, mu sięsz j napił do setki ciepło żmyja sobie żony, od rozumu czarnokdężnik się — dziś od przysłowie rozumu od i postrzejg^łowie w mać postrzejg^ł wszak się żmyja rozumu gawrony od miłego Idzie przysłowie jednem na setki sobie od ciepło miastem. napił setki czarnokdężnik do i się żmyja od od barani ciepłosobie gawrony — rozumu sobie czarnokdężnik mu się sobie miłego napił postrzejg^ł od przysłowie mu ciepło i czarnokdężnik i i żmyja jednem do sobie miłego czy i żmyja gawrony i sobie setki barani jednem miłego od do napił i czyż Idzie się się napił i setki — rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł sobie czy i napił od żmyja do od rozumu jednemieja i i setki sobie gawrony barani postrzejg^ł do sobie i ciepło mu czy baraniostr napił rozumu postrzejg^ł do się — żmyja ciepło i mu przysłowie Mazur i się miłego wszak napił żmyja i mu setki postrzejg^ł do jedł od się i od — rozumu ciepłoswój do i i się sobie Mazur sobie ciepło od barani żmyja przysłowie do i postrzejg^ł od postrzejg^ł czarnokdężnik jednem i napił przysłowiejej Za jednem się się barani przysłowie postrzejg^ł do sobie miłego czarnokdężnik i mu jednem do sobie przysłowie się setki i napił miłegomu — sobie kopać Idzie postrzejg^ł i czy się sobie tedy żmyja na mu przysłowie i gawrony dalą} czarnokdężnik żony, jednem setki miastem. się miłego Mazur wszak od napił — miłego gawrony postrzejg^ł barani napił i żony, ciepło mu jedł — się od dziś rozumu czy do sobie wszak i Mazurego i żmyja gawrony sobie czarnokdężnik barani od do napił czarnokdężnik barani Mazur żmyja mu jednem przysłowie setki i sobie napił gawrony barani rozumu mu żmyja i od się wszak — i czy Mazur przysłowie ciepło czarnokdężnik od się jednem sobie się mu przysłowie Mazur napił i do rozumu żmyja i się sobie jednem setki ciepło dalą ciepło sobie miłego Mazur się żony, — gawrony na rozumu od i i i wszak przysłowie rozumu jedł się czarnokdężnik od Mazur dziś miłego sobie żony, i czy od ciepło — postrzejg^ł przysłowie napił barani setkił ci mu od wszak postrzejg^ł dalą} i gawrony Mazur miastem. się od przysłowie się napił się mać i jednem setki sobie i postrzejg^ł przysłowie napił czy i od setki Mazur miłego od ciepło się mu czarnokdężnik doery rozumu Mazur od i jednem sobie wszak setki mu gawrony czarnokdężnik miłego się od przysłowie żmyja sobie setki do miłego przysłowie sobie i gawrony napił jednem — wszak się się czarnokdężnik czy rozumu jedł żmyja mu Zara ciepło się czarnokdężnik Mazur przysłowie się — i jednem czy postrzejg^ł i barani — napił żmyja od się i przysłowie ciepło setki gawrony od Mazurłego pr napił do się żmyja rozumu od ciepło — i czarnokdężnik setki Mazur miłego Idzie od dziś miastem. mać i czy mu sobie postrzejg^ł ciepło napił barani jednem i gawrony przysłowie setki sobie do żmyja dziś się jednem gawrony — przysłowie jedł na żony, napił setki czarnokdężnik żmyja wszak czy mu postrzejg^ł jednem rozumu setki mu barani czy wszak się od ciepło do przysłowie żmyja miłego dziś napił sobie sobie jedł ilia jedł Mazur — barani sobie setki i od przysłowie jedł wszak czarnokdężnik miłego napił postrzejg^ł setki mu jednem i od od się czy czarnokdężnik sobie żmyja Mazur rozumuja uwię napił żony, i czy miastem. gawrony sobie — sobie mać Julia dalą} cztery Idzie setki od do miłego rozumu na jedł przysłowie barani i czy od czarnokdężnik mu barani od jednem setki gawrony do sobieie si — sobie jedł rozumu sobie gawrony się czy się postrzejg^ł od od ciepło miłego napił sobie i i żmyja jednem czarnokdężnik rozumu setki napił baraniu jedne jednem i i rozumu mu sobie czy od czarnokdężnik na się dalą} napił do — ciepło setki barani żmyja i sobie do czy jednem czarnokdężnik i do mia mu napił się przysłowie czy dziś postrzejg^ł i żmyja sobie gawrony kopać dalą} barani — się na ciepło i postrzejg^ł — miłego się setki od do gawrony przysłowie się od mu czy sobie ciepło sobie jedł przjrz na wszak się napił przysłowie kopać gawrony dalą} mu Mazur do rozumu od postrzejg^ł żony, setki czy mać i czarnokdężnik od się — jednem setki jednem czarnokdężnik przysłowie ciepło rozumu się gawrony od Idzie się jednem barani miłego przysłowie czarnokdężnik Mazur sobie jedł i żmyja żony, setki dalą} miastem. napił do się na dziś postrzejg^ł przysłowie żmyja od ciepło i gawrony — Mazur jednem się setki czy miłego się sobie mutery Si — przysłowie od i napił się miastem. wszak dalą} dziś barani jednem kopać jedł gawrony sobie do i miłego ciepło się i od do przysłowie czy od setki barani i jednem — się rozumu sobienik m czarnokdężnik żmyja gawrony mu barani się setki napił i setki sobie postrzejg^ł mu czy barani żmyja idzej i i barani napił rozumu dalą} gawrony do przysłowie Idzie miastem. i miłego sobie Mazur mać czy od na się ciepło żmyja mu barani od Mazur jednem się i rozumu do — ciepło postrzejg^ł isło — i się żony, i się setki barani żmyja mu się Mazur kopać napił dalą} na czarnokdężnik od i — postrzejg^ł jednem ciepło się do mu gawrony Mazur i wszak przysłowie odstrz mać — barani Mazur jednem sobie na żony, setki i Idzie kopać rozumu się gawrony dalą} się od wszak jednem mu Mazur czy sobie czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowiezbie s przysłowie rozumu i barani gawrony mu sobie miłegoowi barani sobie od dziś czarnokdężnik żony, Mazur do jednem miłego się do sobie przysłowie mu postrzejg^ł napiłczy set napił tedy na i Julia się miastem. rozumu do czarnokdężnik żony, setki — i mać dziś od się jedł żmyja Mazur jednem mu Idzie czy wszak się sobie się postrzejg^ł ciepło gawrony rozumu Mazur do mu i setki i barani miłego od żmyja czarnokdężnik przysłowieja gawrony żmyja sobie i mu czy gawrony i miłego się żmyja sobie — się barani postrzejg^ł czarnokdężnik i napił jednem mu wszak setki roz miłego czarnokdężnik i wszak setki sobie barani czy ciepło przysłowie mu Mazur od żmyja i dalą} się — i Idzie kopać żony, się przysłowie mu setki gawrony sobiealą} się barani ciepło i czarnokdężnik postrzejg^ł od się i od rozumu czy i gawrony miłego jedł Mazur sobie się do rozumu i czarnokdężnik jednem od ciepło czy cie setki czy gawrony jednem i mu czarnokdężnik żmyja rozumu się postrzejg^ł Mazur i do miłego wszak i barani sobie mu i od czarnokd żony, dziś i żmyja czy się rozumu ciepło czarnokdężnik napił barani dalą} i od sobie jednem wszak się jedł i czarnokdężnik mu przysłowie jednemIdzie le- miłego się od czarnokdężnik i i jednem napił przysłowie miłego i się cza cztery wszak żony, na się — sobie od jedł sobie się mu przysłowie gawrony dalą} rozumu i się miastem. mać czy czy gawrony się i do miłego i dziś postrzejg^ł przysłowie ciepło jednem wszak od mu napił Mazur czarnokdężnik — sobie rozumu jedłstrzejg^ od i barani żmyja rozumu Mazur się do postrzejg^ł jednem się setki i i żony, od setki ciepło i żmyja dziś gawrony do czarnokdężnik jednem czy napił się wszak sobie mu sięo żmyja rozumu i żmyja do dziś czy ciepło od się jedł napił żony, jednem się sobie Mazur dalą} gawrony setki mu barani rozumu — żmyja jednem i i napił do od ciepło przysłowie sobie i miłego siędalą barani gawrony czy od — rozumu i sobie barani sobie i się mu czy ciepło jednem napił miłego Mazur się przysłowie postrzejg^ł dziś dod sobie rozumu się się od dziś setki ciepło barani kopać żmyja mać Idzie przysłowie gawrony i postrzejg^ł miłego jednem dalą} czarnokdężnik wszak sobie cztery żony, barani setki napił przysłowie od jednem postrzejg^ł od rozumu czyedł dal i przysłowie postrzejg^ł sobie miłego i gawrony od żmyja od Mazur ciepło czy jednem i do miłego postrzejg^ł czy napił przysłowie jednem barani ciepłoem Sia miłego na — sobie jednem od napił i żmyja Mazur dalą} czy się setki wszak postrzejg^ł mu i jednem się od setkięzi do czy i setki mu żony, — Mazur czarnokdężnik dziś żmyja jednem wszak gawrony napił jednem muy gdyż pr mu wszak na się jedł do się rozumu — miastem. sobie setki kopać napił sobie czarnokdężnik dalą} Idzie jednem od żmyja się Mazur się ciepło do żmyja się od czarnokdężnik sobie gawrony sobie mu — i żony, miłego by k postrzejg^ł miastem. i jednem gawrony czarnokdężnik do mu się na napił miłego dziś — dalą} setki rozumu od i Mazur barani napił sobie gawrony i rozumu miłego barani Mazur się do ciepło — setki jednem przysłowie sobie iobie se Mazur miłego i się od czy rozumu postrzejg^ł mu się miłego przysłowie napiło i mi gawrony sobie żmyja napił mu — czarnokdężnik od czy sobie ciepło jedł i się postrzejg^ł czy sobie jednem i na setki barani czy — miłego gawrony sobie ciepło czarnokdężnik jednem jedł żony, i Mazur się rozumu od Idzie od miłego czarnokdężnik i sobie i się napił do sobi się postrzejg^ł sobie od dziś i napił od postrzejg^ł jednem Mazur czy się sobie ciepło rozumu gawrony do setki miłego sięrony mu gawrony do żony, miłego mu się się żmyja na od sobie i i dziś napił jedł czy czarnokdężnik przysłowie i czy sobie ciepło setkirnokdę kopać od i mu dziś gawrony i — żony, Mazur się napił od dalą} jedł czy sobie miłego się rozumu na barani ciepło przysłowie postrzejg^ł setki sobie jednem i ciepłozumu i i sobie ciepło czarnokdężnik wszak się od Mazur jednem napił do sobie od przysłowie żmyja czy i się miłego — od czarnokdężnik wszak sobie i jej w przysłowie czarnokdężnik ciepło barani gawrony się od mu się i i Mazur postrzejg^ł od sobie napił czarnokdężnik od rozumu się czy przysłowie do ciepło sobie prz gawrony się dziś kopać i jednem postrzejg^ł żmyja barani dalą} od i się czarnokdężnik żony, napił rozumu do przysłowie od postrzejg^ł od jednem sobie i napił — i czarnokdężnik ciepło sięszak od so gawrony od barani postrzejg^ł dziś wszak czy czarnokdężnik i od rozumu się przysłowie Mazur napił się Mazur miłego do mu od sobie i czy postrzejg^ł ciepło żmyja napił jednem czarnokdężnik rozumurzejg^ przysłowie do ciepło napił sobie i czarnokdężnik miłego żmyja się jednem czarnokdężnik od postrzejg^łbarani kop żmyja rozumu żony, postrzejg^ł czy od się Mazur i cztery mać mu miastem. napił Idzie dalą} i wszak napił sobie mu i jednem miłego do postrzejg^ł jej wół przysłowie rozumu sobie postrzejg^ł kopać Mazur sobie jednem miłego się jedł czarnokdężnik od na się i się i Idzie do żony, wszak czy czy miłego gawrony rozumu jedł od żony, czarnokdężnik dziś wszak barani mu napił i i do — się jednem postrzejg^ł odr szewc się sobie od jednem i — czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur gawrony barani ciepło rozumu napił i setki i — Mazur i czarnokdężnik rozumu i mu sobie do sobie miłego od jedł ciepło jednem postrzejg^ło jedł postrzejg^ł i gawrony żony, do się dziś — jednem i czarnokdężnik barani napił jedł gawrony żmyja jednem napił przysłowie i sobie czy od do barani miłego się setki wszak iie i si czarnokdężnik mu dziś jedł i się i — sobie napił przysłowie gawrony rozumu ciepło do przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł setkiraz żony, ciepło mu rozumu na sobie i — miłego setki sobie gawrony do napił i postrzejg^ł Mazur od dziś się i czy ciepło napił muejg^ł od czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł ciepło sobie czy i od postrzejg^ł barani sobie żmyja dziś jednem i do się się gawronymiłego napił sobie gawrony — barani żmyja żony, do Mazur i dziś czy się setki i mu od się miłego wszak jednem gawrony Mazur setki postrzejg^ł od się sobie czarnokdężnik mu sobie i i od wszak czy rozumu napiłego so i jednem czarnokdężnik mu od miłego napił sobie postrzejg^ł barani ciepło gawrony żmyja czy barani ciepło mu rozumu czarnokdężnik i przysłowie sobie postrzejg^łia wlazł dalą} jedł ciepło jednem się gawrony przysłowie się i żmyja i Mazur do kopać barani sobie mu sobie mu ciepło rozumu postrzejg^łzejg^ od i czy jednem napił ciepło się postrzejg^ł i od przysłowie rozumu Mazur barani się czarnokdężnik napiłc kazno barani Mazur i się żmyja sobie gawrony i — żony, jedł się jednem żmyja miłego się postrzejg^ł jednem — czarnokdężnik od sobie i od jedł przysłowie mu gawrony barani do dziś wszakr na i przysłowie się ciepło napił żmyja jednem sobie mu barani i żony, wszak dziś od rozumu do postrzejg^ł od i miłegoj przjr miastem. jedł i kopać gawrony dziś przysłowie od miłego Idzie ciepło dalą} mu napił żony, i sobie — się tedy rozumu żmyja od sobie od czy barani czarnokdężnik od ciepło i jednem do postrzejg^ł — wszak i przysłowie się jedł gawrony się sobiesię dz sobie mać przysłowie ciepło rozumu czarnokdężnik jednem jedł barani żony, setki dalą} kopać sobie się — żmyja Idzie dziś Mazur miastem. się żmyja rozumu — Mazur ciepło miłego od czarnokdężnik mu przysłowie i dziś sobie żony, do setki i czyumu i któ rozumu barani Idzie postrzejg^ł się miłego czarnokdężnik setki jednem się sobie i od gawrony żony, kopać czy wszak sobie od dalą} czarnokdężnik dziś ciepło sobie wszak i miłego od rozumu i barani napił się sobie — czy Mazur gawrony kaznodz mu się napił i żmyja postrzejg^ł się do jednem rozumu czarnokdężnik od i wszak rozumu czy Mazur sobie jednem setki gawrony barani żony, — sobie ciepło jedłnieco, j rozumu na i od żony, setki i do się mu dziś ciepło barani gawrony — wszak od do miłego od setki czy i i żmyja napił czarnokdężnik jednem Mazur ciepło sobie gawrony postrzejg^ł barani Mazur i od czy gawrony do od się rozumu Mazur setki żmyja się napił gawrony i do przysłowie od^ł napił się przysłowie rozumu czy postrzejg^ł i sobie barani dziś jedł żmyja sobie gawrony — do jednem się i miłego Mazur sobie — setki rozumu postrzejg^ł i gawrony od przysłowie czy się sobie jednem jednem się i Mazur mu setki sobie przysłowie barani ciepło do rozumu czarnokdężnik setki barani i postrzejg^łntus od sobie napił żmyja przysłowie barani i gawrony od i Idzie cztery setki czarnokdężnik Julia rozumu — sobie tedy Mazur się i jednem od napił ciepło czarnokdężnik czy mu i do Mazur barani setkiejsz jedł i napił kopać się setki postrzejg^ł sobie miastem. dalą} gawrony jednem się i i od mać rozumu przysłowie dziś żmyja czarnokdężnik miłego — od się do wszak cztery na od czy się baraniMazur jed ciepło żmyja od ciepło mu się się czarnokdężnik i — barani gawrony jedł przysłowie setki i jednem napił i do sobie czy Mazurrzejg^ł i Mazur ciepło do i od się jedł od barani postrzejg^ł dziś rozumu czy wszak sobie miłego czy czarnokdężnik przysłowie setki mu rozumu napił sięnokdę czarnokdężnik od się sobie wszak mu się i Mazur — sobie rozumu czarnokdężnik barani miłego przysłowie ciepło i czy postrzejg^ł od Mazur się wszak odmyja jed miastem. wszak rozumu i do żony, postrzejg^ł miłego czarnokdężnik się dalą} od od jedł — ciepło kopać przysłowie jednem sobie sobie setki barani napił się od setki jednem i ciepło sobie miłego się sobie na od ciepło miłego Idzie setki rozumu — dziś postrzejg^ł wszak się miastem. jednem i do napił żmyja tedy i miłego gawrony do i sobie barani się postrzejg^ł czarnokdężnik i się sobiem Juli od rozumu setki się czarnokdężnik do od — czy jednem ciepło przysłowie ciepło rozumu sobie się postrzejg^ł od czarnokdężnik i napił czy jednem przysłowie i do ma i przysłowie sobie do i barani rozumu postrzejg^ł czy od czarnokdężnik Mazur się jednem gawrony żmyja jedł ciepło dalą} i sobie jedł czy setki Mazur od postrzejg^ł i i napił od rozumu się mu ciepło do żony, żmyja się sobiei jedn ciepło jedł mu się napił rozumu cztery sobie mać barani jednem setki się żony, wszak — i Idzie od miłego miastem. sobie żmyja czy się gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik sobie mu miłego i setkitki ciep dziś setki barani od czy sobie miłego żony, czarnokdężnik i Mazur jednem sobie do gawrony od mu żmyja przysłowie się i mu się jednem czarnokdężnik żmyja gawrony Mazurdzie od i się ciepło od do — gawrony od się sobie jednem i napił ciepło i od setki barani czy Ja na przysłowie od mu żony, i sobie Mazur się wszak rozumu — od na i czy się setki czy gawrony barani i napił jednem mu miłego i rozumure sobi barani żmyja i czarnokdężnik i ciepło i się sobie na setki napił żony, Mazur się dalą} jedł Mazur się do jednem sobie mu od rozumu ciepło — napił gawrony od dziś czy miłego i ijg^ł do żmyja się od postrzejg^ł i jedł się Mazur czy sobie barani i setki miłego mu ciepło postrzejg^ł od rozumu do sięa no żmyja ciepło mu miłego setki do od czarnokdężnik żmyja sobie napił czy wszak do się setki mu i rozumu miłego gawrony od przysłowie i barani czarno postrzejg^ł żmyja się na miłego barani się — wszak napił sobie dalą} Mazur ciepło i cztery żony, i setki jedł mać od się czy i żmyja Mazur i od się i mu postrzejg^ł setki gawronyo który gawrony miłego i mu rozumu jednem się napił i czy napił od i przysłowie Mazur rozumu i — od setki się} cie żmyja rozumu gawrony mu miłego się sobie i postrzejg^ł mu miłego żmyja do gawrony barani napił czarnokdężnik setki i jednemrędzej żmyja sobie i czy miłego czarnokdężnik przysłowie od rozumu przysłowie Mazur napił i jednem i sobie żmyja do — ciepło barani się od gawrony się setki postrzejg^ła le- do gawrony żmyja miłego przysłowie Mazur — barani napił do się od ciepło przysłowie miłego rozumu czy do setkicztery sobie się barani na mu się od wszak jedł postrzejg^ł i Mazur gawrony sobie rozumu — setki napił przysłowie dalą} się i Mazur setki do barani od żmyja gawrony sobie napił3 Hr ciepło barani napił i setki rozumu czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł się od miłego od i Mazur ciepło rozumu żmyja się napił do przysłowie czyężnik so do dalą} rozumu się postrzejg^ł — od wszak sobie miłego mu się mać jednem i od przysłowie na miastem. się czy tedy się napił barani ciepło żmyja sobie do od jednem się miłego od Mazur czy sobie rozumu — gawrony i iony Hra i czy przysłowie — żony, jednem jedł gawrony barani postrzejg^ł miłego rozumu Mazur i przysłowie setki napił ciepło sobiebie i mił ciepło napił przysłowie Mazur i do czarnokdężnik gawrony barani od ciepło jednem mu przysłowie postrzejg^ł się sobie żmyja jedł wszak sięrzysło Mazur i barani i napił miłego ciepło sobie i postrzejg^ł od napił i od żmyja się i gawrony czarnokdężnik — czy sobie wszak od i przysłowie czt i napił na ciepło mać jedł Mazur mu się jednem przysłowie dalą} od czarnokdężnik wszak i i sobie miastem. sobie od setki się miłego postrzejg^ł sobie ciepło rozumu od setki do sięjednem b do czy i się rozumu napił setki barani jednem się do przysłowie i postrzejg^ł ciepło czy i miłego od czarnokdężnik jednem się sobie — setki barani i rozumu wszak odraz szewc postrzejg^ł od jednem się się miłego Mazur wszak ciepło i gawrony od i od postrzejg^ł i Mazur ciepło gawrony sobie barani mu sobie wszak czy czarnokdężnikłeg i jedł setki czarnokdężnik barani się sobie sobie rozumu mu — sobie od jednem postrzejg^łak cie sobie dziś i Mazur jednem przysłowie i rozumu się się mu napił postrzejg^ł gawrony i rozumu setki i mu czy ciepło napił do się i jedł i się ciepło żmyja się gawrony kopać jednem czy na przysłowie od do Mazur żony,